Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Oddluzteme.cz s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Oddluzteme.cz s.r.o., IČ 01634992, se sídlem Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 232874 jako poskytovatel služby (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „klient“).

V případě, kdy společnost Oddluzteme.cz s.r.o. vystupuje jako poskytovatel,  poskytuje služby dle své aktuální nabídky jednotlivým klientům dle jejich požadavků  za cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby, přičemž se ve vztahu k  příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, nebude-li uvedeno jinak.

Klientem je fyzická osoba nebo právnická osoba.

Právní vztahy poskytovatele s klientem, který je fyzickou osobou, výslovně  neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Právnickou osobou se rozumí:

Právní vztahy poskytovatele s klientem, který je právnickou osobou, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi poskytovatelem a klientem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Portál www.kolikdluzim.cz je webová prezentace a rozhraní, které je umístěné na webové adrese www.kolikdluzim.cz. Klient zadáním objednávky prostřednictvím portálu www.kolikdluzim.cz potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Aktuální znění je vždy dostupné v klientské části portálu www.kolikdluzim.cz.

II. Kupní smlouva

K návrhu uzavření smlouvy o poskytování služeb dochází odesláním objednávky na poskytnutí elektronického údaje z CEE na portálu www.kolikdluzim.cz. Smlouva o poskytování služeb vzniká odesláním objednávky fyzickou osobou a přijetím objednávky poskytovatelem. Vzniklou smlouvu o poskytování služeb (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy klientem bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které klient používá.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s klientem a marketingových akcí poskytovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem (sdělení jména a adresy dodání). Poskytovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně klientem poskytovateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí poskytovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Klient dává poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Oddluzteme.cz s.r.o., IČ 01634992, se sídlem Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, a to na adresu info@kolikdluzim.cz. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

IV. Provozní doba

Objednávky přes internetový portál poskytovatele je možné uskutečnit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

V. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na portálu jsou vždy aktuální a platné ceny. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

VI. Objednávání

Klient objednává služby za ceny platné v době objednání. Klient má možnost se před provedením objednávky seznámit s konečnou celkovou cenou včetně DPH. Tato cena bude uvedena před odesláním objednávky klientem. Po stisku tlačítka „Objednat“ se zadání objednávky klientem považuje za závazné.

VII. Platební podmínky

Poskytovatel akceptuje následující platební podmínky:

VIII. Dodací podmínky

Výstupem z portálu www.kolikdluzim.cz se rozumí vygenerovaný report, který je dostupný na příslušné adrese portálu www.kolikdluzim.cz. Dodáním se považuje takový report, který je možné zobrazit. Dodáním se rozumí dostupnost reportu v rozhraní www.kolikdluzim.cz bez ohledu na fakt, zda si klient takový report zobrazil. Portál www.kolikdluzim.cz je navržen tak, aby byl report zpracován v řádu maximálně desítek minut od objednání služby. Oddluzteme.cz s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost za prodlení ve zpracování reportu, ani negarantuje žádnou maximální dobu, do které bude report zpracován.

IX. Technická a jiná omezení

Informace z portálu www.kolikdluzim.cz jsou společností Oddluzteme.cz s.r.o. poskytovány v dobré víře bez jakékoli garance ohledně jejich přesnosti, aktuálnosti nebo obsahu, přičemž Oddluzteme.cz s.r.o. neodpovídá za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku, ztráty dat nebo jiných ztrát vzniklých z užití portálu www.kolikdluzim.cz. Společnost Oddluzteme.cz s.r.o. nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu zapříčiněnou odkazem na přesnost, hodnověrnost nebo aktuálnost těchto informací.

Společnost Oddluzteme.cz s.r.o. neodpovídá za rozhodnutí přijatá klientem portálu www.kolikdluzim.cz na základě získaných údajů a informací z portálu www.kolikdluzim.cz. Oddluzteme.cz s.r.o. rovněž není odpovědná za vznik jakékoli škody, ztráty, nákladů nebo jiných nároků vzniklých v důsledku nesprávného nebo nepřiměřeného užívání portálu www.kolikdluzim.cz.

Dále společnost Oddluzteme.cz s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo následkem nesprávného fungování hardwaru či softwaru klienta portálu www.kolikdluzim.cz, nesprávného fungování internetového připojení, nebo nesprávného fungování jiných internetových systémů a serverů.

Společnost Oddluzteme.cz s.r.o. není odpovědna za obsah jiných webových stránek, ze kterých má klient přístup k portálu www.kolikdluzim.cz nebo na které tyto jiné webové stránky odkazují, a nesmí být tudíž považována za odpovědnou za škodu nebo ztrátu, jež tímto klientovi v této souvislosti vznikne.

V neposlední řadě společnost Oddluzteme.cz s.r.o. není odpovědna za obsah databází a zdrojů, ze kterých čerpá informace portál www.kolikdluzim.cz, a nemůže být tudíž považována za odpovědnou za škodu nebo ztrátu, jež tímto klientovi v této souvislosti vznikne.

X. Reklamace

V případě, že služba nebude z jakéhokoliv důvodu realizována ku spokojenosti klienta a klient tak neobdrží výsledek lustrace z Centrální Evidence Exekucí ČR, je nutné kontaktovat zákaznickou podporu info@kolikdluzim.cz nebo telefonní číslo 725766273 v pracovních hodinách pondělí až pátek 9:00 - 17:00, či písemně na adrese Oddluzteme.cz s.r.o., Na Perštýně 1, Praha 1, 110 00. Společnost Oddluzteme.cz s.r.o. si vyhrazuje dobu 48 hodin na vyřešení reklamace.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.8.2015. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.